வளைய வித்தைகள்

வளையத்துனுள் நுழைந்து
வித்தைகள் பல காட்டி
ரயில் பெட்டிகளில் தட்டை ஏந்தியே
யாசித்து நிற்கின்றாள் அச்சிறுமி
ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய்
நாணயத்தை இச்சிறுவித்தைக்கு
வழங்குவானேனென
சில நாணயமானவர்கள்
நாணயம் கொடுக்க மனம்மின்றி
முகத்தை அச்சிறுமி வரும்திசைக்கு
எதிர் திசையில் கண்களை நகர்த்துகின்றனர் .
வயிற்று பிழைப்பு 
தட்டை போன்றே காலியாக...
                           -- பிரவீணா தங்கராஜ்பஞ்ச தந்திரம் -18 (முடிவுற்றது)

 பஞ்ச தந்திரம்-18   திரிஷ்யா இரண்டு நாளுக்கு மேலாக நேரம் எடுத்துக்கொண்டாள்.    மஞ்சரியாக எதையும் கேட்கவில்லை ஏன் அப்படியொரு விஷயம் கூறி அவகா...