சிரமமில்லாமல் சில கொலைகள்

சிரமமில்லாமல் சில கொலைகள் 

 
     முன் ஜென்ம தேடலில் தொலைத்த காதலை இந்த ஜென்மத்தில் உயிர் கொடுக்க முயலுக்கின்றது ஒரு ஆன்மா. கூடவே தன் காதலை தண்டித்த காரணத்தால் பழி வெறியை சேர்த்தே கருவருக்கிறது அவ்வுருவம்.ஜென்மம் தாண்டி காதல் சேருமா? காதலிக்கும் அப்பேதையே  அறியாத காதல்? காண்போம் சில கொலைகளில் சிரமமில்லாமல்.. கதைகளோடு.  
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

      


 
     முன் ஜென்ம தேடலில் தொலைத்த காதலை இந்த ஜென்மத்தில் உயிர் கொடுக்க முயலுக்கின்றது ஒரு ஆன்மா. கூடவே தன் காதலை தண்டித்த காரணத்தால் பழி வெறியை சேர்த்தே கருவருக்கிறது அவ்வுருவம்.ஜென்மம் தாண்டி காதல் சேருமா? காதலிக்கும் அப்பேதையே  அறியாத காதல்? காண்போம் சில கொலைகளில் சிரமமில்லாமல்.. கதைகளோடு.  
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

      

 

தீவிகை அவள்🪔 வரையனல் அவன் 🔥

தீவிகை அவள்🪔 வரையனல் அவன் 🔥

         
 

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-1

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-2

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-3

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-4

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-5

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன் -6

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன் -7

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன் -8

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன் -9

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-10

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-11

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-12

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-13 

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-14  

 தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-15 

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-16  

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-17  

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-18  

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன் -19

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-20

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-21

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-22 

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-23

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-24 

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-25

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-26  

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-27

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-28

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-29

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-30(completed)

 

பஞ்ச தந்திரம் -18 (முடிவுற்றது)

 பஞ்ச தந்திரம்-18   திரிஷ்யா இரண்டு நாளுக்கு மேலாக நேரம் எடுத்துக்கொண்டாள்.    மஞ்சரியாக எதையும் கேட்கவில்லை ஏன் அப்படியொரு விஷயம் கூறி அவகா...